TIP: Pokud byste chtěli urychlit vyhledávání pojmu, stačí na klávesnici použít Ctrl+F a můžete vyhledávat. 

Marketingové pojmy

 • marketing = proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka
  -> př. podle potřeb zákazníka mu nabídnu ty nejlepší výrobky a služby za vhodnou cenu

 • management = souhrn všech činností, které musíme udělat pro zabezpečení fungování firmy

 • PR (public relations) = techniky a nástroje pomocí kterých firma udržuje vztahy se svým okolím a veřejností

 • zákazník = příjemce statků, služeb nebo produktů, které získává od prodejce či obchodníka za hodnotovou úplatu (př. peníze)
  -> člověk, kterému nabízíte souhrn všech vašich vlastností a chcete docílit toho, aby s vámi navázal vztah

 • statek = majetek (př. kanceláře, které daná firma vlastní)

 • služba = něco, co někdo nabízí někomu a ten někdo je schopný za to zaplatit
  -> př. kadeřnice vás ostříhá, tudíž vám prokáže službu za nějakou úplatu

 • produkt = vše, co lze na trhu nabídnout ke koupi zákazníkům, a uspokojuje to tak jejich potřeby (př. iPhone, kávovar atd.)

 • Maslowova pyramida = pyramida lidských potřeb 
  -> podle této teorie má člověk pět základních potřeb (pokud je uspokojena nižší potřeba, může nastoupit vyšší potřeba)
  -> seřazení potřeb vzestupně - fyziologické; bezpečí a jistota; láska, přijetí a sounáležitost; uznání a úcta; seberealizace

 • cílová skupina = skupina lidí/firem, které chce obchodník oslovit svou službou/produktem

 • nabídka = množství zboží, které prodávající prodávají za určitou cenu 

 • poptávka = množství zboží, které je kupující ochoten koupit, a jakou cenu je ochoten zaplatit

 • zákon nabídky a poptávky = s rostoucí cenou roste nabídka, ale zároveň klesá poptávka

 • trh = prostor, kde dochází ke směně statků a služeb (střetává se zde právě nabídka s poptávkou) 
  -> je také množina všech skutečných a potenciálních kupujících
  -> 4 typy: dostupný, kompetentní dostupný, cílový, proniknutý 

 • potenciál trhu = limit, kterému se přiblíží poptávka trhu, jestliže se výdaje v daném marketingovém odvětví budou blížit nekonečnu 
  -> v období prosperity je potenciál větší x v období recese je potenciál menší

 • nedefinovaný marketing = typický masovým prodejem bez zaměření na konkrétní cílovou skupinu
  -> využívá se při prodeji potravin nebo oblečení

 • definovaný marketing = ten se zaměřuje na konkrétní cílové skupiny a pro každou z nich je vypracovaná odlišná nabídka
  -> využívá se při prodeji bytů či aut

 • koncentrovaný marketing = prodej je zaměřen na jednu cílovou skupinu, a pozornost je tak soustředěna na prodej jen této cílové skupině 
  -> využívá se při prodeji luxusních aut či vil

 • spotřebitelský marketing = firmy tento marketing uskutečňují směrem k individuálním spotřebitelům (vyžaduje co nejlepší poznání spotřebitelů - zájmy, soukromí, trendy apod.)
  -> využívá se, když si jdu koupit oběd, bundu, kolo atd.

 • průmyslový marketing = firma prodává zboží další firmě, která ho buď prodá dál, nebo ho použije k výrobě vlastních produktů
  -> v podstatě se jedná o marketing mezi podniky a institucemi

 • obchodní marketing = jedná se o marketing uplatňovaný mezi jednotlivci a organizacemi, které působí v distribučních řetězcích (prvovýroba -> konečný spotřebitel)

 • interní marketing = soustřeďuje se na aktivity uvnitř podniku
  -> školení a motivace zaměstnanců, aby co nejlépe sloužili zákazníkům

 • externí marketing = zaměřuje se na zákazníky a veškeré aktivity mimo firmu 

 • kontraktní marketing = jedná se o marketing jednorázových obchodních operací, které se nemusí už nikdy opakovat 

 • vztahový marketing = spočívá v budování a udržování dobrých obchodních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem

 • marketing služeb = řeší problematiku marketingu v oblasti služeb

 • event marketing = stále se jedná o to hlavně prodat a vydělat, tento typ je spjatý s nějakou událostí či zážitkem

 • online marketing = má za cíl podpořit prodej prostřednictvím internetu (weby, sociální sítě, reklamy apod.)

 • persona = fiktivní postava, která představuje uživatele daného produktu či služby

 • konkurence =  střet různých zájmů nebo různých tržních subjektů na trhu

 • propagace = cílené oslovení kupujícího určitým sdělením 
  -> forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím s účelem ovlivnit prodej produktu a chování zákazníka

 • propagační mix = slouží právě ke komunikaci mezi zákazníkem a prodejcem s cílem ovlivnit zákazníka
  (podpora prodeje, reklama, osobní prodej, public relations, přímý marketing, event marketing, online komunikace)

  -> podpora prodeje = nepřímý nástroj komunikace, který má za úkol motivovat ke koupi
  (př. slevy, ochutnávky, dárková balení, kupony, soutěže)

  -> reklama = placená neosobní forma komunikace, ve které lze použít vše, co neodporuje zákonu o regulaci reklamy a etickému chování

  -> osobní prodej = přímá komunikace se zákazníkem, která se typicky využívá u prodeje kosmetiky, elektrospotřebičů nebo u pojišťovacích služeb
  Umožňuje okamžitou zpětnou vazbu od zákazníka, proto je efektivnější než ostatní nástroje.

  -> public relations = budování dobrých vztahů s okolím a cílovými skupinami
  Cílem je získat podporu a porozumění lidí, kteří by mohli ovlivnit dosahování našich cílů

  -> přímý (direct) marketing = přímá komunikace mezi zadavatelem a adresátem, která probíhá přes email, telemarketing, odpovědní zásilky nebo kupony
  Pracuje se zde s databázemi klientů, podle nichž se stanoví přesná cílová skupina.

  -> event marketing = zprostředkovává cílové skupině zážitky spojené s danou firmou
  Nejčastěji se jedná o teambuildingové programy, akce v místě prodeje, firemní oslavy nebo jiné zábavné a společenské akce.

  -> online komunikace = sem patří veškerá komunikace, co probíhá online a podporuje tak prodej
  (př. SEO, PPC reklama, display reklama, propagace na sociálních sítích)

 • sponzoring = podpora prodeje pomocí finančních prostředků do produktů a služeb, za kterou sponzor dostane pomoc od sponzorovaného, která mu umožní uskutečňovat komunikační cíle
  Má za cíl spojit značku s hodnotami sponzorovaného subjektu. 

 • věrnostní program = má odměnit stávající věrné zákazníky a zároveň tak získat důvěru budoucích zákazníků

 • trend = určitá vývojová tendence nebo sklon
  (př.) ve světě módy se tak označuje něco, co bude v sezoně módní
 • brand = značka konkrétní firmy nebo produktu, brand zahrnuje nejen logo, ale i to, jak je daná značka vnímána zákazník
 • fundraising = činnost, díky které získá firma finanční nebo jiné prostředky na její činnost 
 • barter = směnný obchod (výměna zboží či služby za jiné zboží či službu)
 • banner = reklamní proužek či čtverec, ve kterém je obsahem nějaký reklamní text 
 • product placement = forma skryté reklamy, ve které jsou umisťována loga, výrobky nebo názvy značek do audiovizuálních děl 
 • rešerše = vyhledávání informací o nějakém problému nebo problémové situaci
 • analýza = vědecká metoda zkoumající složitější skutečnosti a překládající do jednodušší formy
 • rozpočet = základní finanční plán, který obsahuje plánované příjmy a výdaje
 • cashflow = rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období
 • Ganttův diagram = grafické znázornění činností v časové posloupnosti při řízení projektů
 • crowdfunding = přispívání více lidí menšími částkami k cílové částce, která bude sloužit k financování projektu
 • lobbying = prosazování zájmů určité skupiny lidí
 • stakeholder = firma, která má oprávněný zájem o náš produkt (tj. všichni, kterých se to dotýká)

Veškeré zdroje, ze kterých jsme čerpaly, jsou uvedeny v absolventských pracích v sekci My&web.