SWOT analýza

20.01.2022

SWOT analýza je jednou z nejzákladnějších marketingových analýz. Stojí na začátku každého podnikání bez ohledu na to, zda jde o malou či velkou firmu.

Analýzu lze také použít při zásadních rozhodnutích v běžném životě (např. Měl bych změnit zaměstnání?) Analýza nám pomáhá zvážit všechny možné varianty a případně přehodnotit náš pohled na situaci. A to jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu.

Při provádění SWOT analýzy rozdělujeme klíčové faktory do čtyř skupin - Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby).

Silné a slabé stránky jsou vnitřní stránky projektu, naopak příležitosti a hrozby popisují externí vlivy, se kterými musíte počítat.  

Silné stránky - strength

  • každá silná stránka je úspěchem firmy
  • naše unikátní know-how, geografické výhody, kvalita produktu, zkušení pracovníci, dostatečná distribuční síť, umění jednat atd...


Slabé stránky - weaknesses

  • jsou to v podstatě opačné stavy stránek silných
  • nedostatek financí, neznalost značky na trhu, špatné vedení, špatná kvalita produktů, úzký sortiment atd...

Příležitosti - opportunities

  • přinášejí užitek firmě
  • firma může získat konkurenční výhodu nebo finanční prostředky
  • aktuální trendy, ekonomický růst, změny zákaznických preferencí, zájem investorů, navázání nových kontaktů s partnery atd...

Hrozby - threats

  • hrozby můžeme považovat za protipól příležitostí
  • nová konkurence na trhu, zákonné regulace, změny životního stylu naší cílové skupiny, živelné pohromy, ztráta dobrého jména firmy atd...

Tento typ analýzy je výhodný v její jednoduchosti a rychlosti tvorby. Problém by mohl nastat tehdy, kdy na analýze bude pracovat úzká skupina lidí v dané firmě, která může například přeceňovat silné stránky. Je tedy důležité, aby se na ní podílelo co nejvíce lidí z různých pozic.

Pro lepší pochopení, zde uvádíme dva příklady, jak může taková SWOT analýza vypadat.