STP analýza

12.01.2022

Segmentace

Segmentace jako taková je procesem rozdělení trhu na jednotlivé zákaznické segmenty.

V praxi to tedy znamená, že si daná firma rozdělí všechny kupující na daném trhu na základě kritérií (př. věk, pohlaví, místo bydliště...) do skupin. Po rozdělení vzniknou takzvané segmenty, které zahrnují kupující se stejným chováním, potřebami a dalšími charakteristikami.  

V první fázi segmentace si určíme tržní prostor, který chceme segmentovat. 
Ve druhé fázi si volíme ta segmentační kritéria, která jsou marketingově významná. Tato kritéria vyjadřují, v čem jsou zákazníci různí ve vztahu k produktu. 
Ve třetí fázi odkrýváme samotné segmenty.
V konečné čtvrté fázi segmenty poznáváme a rozvíjíme jejich profil. 

Targeting

Targetingem se rozumí proces výběru segmentů, na které se chce firma zaměřit.  

Firma si tedy vybere jeden nebo i více segmentů a každý z nich hodnotí dle atraktivity, tržby a ziskovosti. Zároveň marketéři monitorují intenzitu konkurence a pravděpodobnost vstupu nové konkurence na trh. Dále se také hodnotí silné a slabé stránky daného produktu oproti jiným. 

Jednotlivé specializace: 

Produktová - Firma nabízí jeden produkt přizpůsobený většímu počtu segmentů. 
Tržní - Firma nabízí všechny produkty jednomu segmentu, který tyto produkty poptává. 
Plné pokrytí trhu - Firma se zaměřuje na všechny segmenty, a každý oslovuje specifickým produktem. 

Positioning

Positioning je proces, kdy se firma snaží ovlivnit, jak má být její značka a produkty vnímána kupujícími. 
Positioning se dá také chápat jako vymezení se na trhu vůči konkurenci. 

Značka (brand) je nositelka určitého významu. Mezi základní prvky značky se řadí název, logo, slogan/znělka , ale také i maskoti nebo design. 

Samotný brand představuje určitou kvalitu, zvyšuje užitek, přitažlivost a hlavně usnadňuje orientaci v dané produktové kategorii.