PEST(LE) analýza

04.01.2022

PEST analýza nám umožňuje zjistit, jaké vnější faktory působí na naší firmu. Je to analýza makrookolí. Sleduje tedy dnější vlivy, které mohou ohrozit naše podnikání. Tato analýza může sloužit jako základ pro tvorbu SWOT analýzy. PEST analýza sleduje celkem čtyři faktory.

P - politické

  • Faktory, kterými vláda v dané zemi, ve které podnikám, může ovlivňovat mou firmu.
  • Patří sem: daňové reformy a politika státu, vývoz a dovoz - cla, politická stabilita země, předpisy ohledně ochrany životního prostředí, postavení spotřebitele na trhu.

E - ekonomické

  • Tyto faktory jsou úzce spjaty s faktory politickými.
  • Patří sem: hospodářský růst či pokles, inflační sazby, výše zákonem stanovená minimální mzda, nezaměstnanost, délka pracovní doby, potřebné životní náklady, úrokové míry...
  • Jsou to tedy faktory, které nám říkají, jak výkonná je ekonomika dané země.
  • př.: Vysoká inflace ovlivňuje chování spotřebitele na trhu, spotřebitel může začít méně utrácet, a my jako firma můžeme mít nižší zisk.

S - sociální

  • Patří sem: spotřební zvyky kupujících, věkové rozložení obyvatel, míra růstu populace, kulturní normy a očekávání - např. náboženství dané země, vzdělanost, bezpečnost a jiné demografické údaje

T - technologické

  • Tyto faktory pracují například s vývojem infrastruktury a rychlostí technologických změn dané země.
  • Patří sem: věda a výzkum, strojové učení a umělá inteligence
  • Pro naše podnikání je důležité se aktuálním technologickým trendům přizpůsobit. Pokud tak neučiníme, můžeme na trhu být brzy převálcováni jinou konkurencí. 

PEST analýza někdy bývá rozšířena o další dvě písmena - L a E. Tyto písmena značí L - legislativní faktory a E - environmentální faktory.

Legislativní faktory jsou úzce spjaty s faktory politickými. Můžeme sem zařadit například národní vlivy, zdroje práva a právní prameny EU.

Do environmetnálních faktorů patří hluk, regulace emisí a znečištění prostředí, prevence před ekologickými a přírodními katastrofami (záplavy, ropná skvrna z havarovaného tankeru.